مصرف رسانه‌های فراملی و سلامت تغذیه زنان: یک مطالعه بین‌نسلی

نوشین زارعی؛ علی یاراحمدی؛ نسرین معتضدیان

دوره 12، شماره 3 ، شهریور 1394، ، صفحه 328-337

چکیده
  مقدمه: توانایی‌های ذاتی وسایل ارتباط جمعی در جریان سازی‌های فرهنگی، تأثیر آن‎ها بر شیوه‌های رفتاری و سلیقه‌های عمومی و جایگاه آن‎ها به عنوان منبعی مسلط برای ارائه تصاویر ذهنی از نمودهای فرهنگی، غیرقابل انکار است. رسانه‌های فراملی به عنوان نمودی عینی از جهانی‌ شدن چالش جدیدی را در زمینه‌های مختلف، پیش روی سیاستگذاران سلامت ...  بیشتر