نقش مسئولیت مدنی پزشکان در تأمین سلامت جامعه و رعایت مصلحت اجتماع

قدرت الله نوروزی؛ محمد شریف شاهی

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، ، صفحه 659-670

چکیده
   چکیدهمقدمه: مسئولیت مدنی پزشکان همواره یکی از مسائل مهم حقوقی بوده است. به همین دلیل، قوانینی که تا کنون در این باره وضع شده با چالشهای مختلفی مواجه گردیده است. ریشه این مشکلات مربوط به دیدگاههای متفاوت نسبت به مبنای مسئولیت مدنی است. در این مقاله با بررسی برخی از نظامهای حقوقی مشخص شد قوانین ایران پس از فراز و نشیبهای فراوان در روند ...  بیشتر