ارزیابی آمادگی و پاسخ بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان برای حوادث شیمیایی، میکروبی، پرتویی و هسته‌ای

محمدحسین یارمحمدیان؛ مهدی نصراصفهانی؛ الهام عنبری

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، ، صفحه 777-784

چکیده
  مقدمه: بیمارستان‌ها اغلب به عنوان خط مقدم مقابله با حوادث هستند. برخی از این حوادث در نتیجه طیف گسترده‌ای از وقایع شامل حوادث صنعتی، شیوع طبیعی بیماری و تصادفات منطقه‌ای صورت می‌پذیرد که به آن‌ها حوادث شیمیایی، میکروبی، پرتویی و هسته‌ای (Chemical, biological, radiological, and nuclear یا CBRN) می‌گویند. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی سطح آمادگی، ظرفیت ...  بیشتر