رابطه مدل‌های ذهنی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رفتار جستجوی وبی آن‌ها

زهرا کاظم‌پور؛ مریم ناخدا؛ مهدیه میرزابیگی؛ نادر نقشینه

دوره 14، شماره 5 ، دی 1396، ، صفحه 217-223

چکیده
  مقدمه: کاربران در تعامل با نظام‌های بازیابی اطلاعات، تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله مدل‌های ذهنی قرار می‌گیرند. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین رابطه مدل‌های ذهنی دانشجویان با رفتار جستجوی وب آن‌ها بود.روش بررسی: در این پژوهش کاربردی، از رویکرد ترکیبی استفاده شد. جهت شناسایی مدل‌های ذهنی در مرحله کیفی، از تحلیل محتوای کیفی و ابزارهای ...  بیشتر