ادراکات و انتظارات مردم شهر و روستا از کیفیت خدمات سلامت در استان قزوین

ﻣﻬﺮان ﻋﻠﻴﺠﺎنزاده؛ سعید آصف زاده؛ حمیده خوش ترکیب؛ فاطمه قمری؛ مهناز علیجانزاده

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، ، صفحه 636-646

چکیده
  مقدمه: کیفیت خدمات بهداشتی درمانی مقوله ای است که امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده است و در رضایتمندی مراجعه کنندگان به سیستم سلامت بسیار موثر می باشد. هدف از این مطالعه شناسایی  ادراکات و انتظارات مردم شهر و روستا از کیفیت واحدها و ارائه کنندگان خدمات سرپایی و بستری سلامت در استان قزوین در سال 1393 خورشیدی بود.روش بررسی: مطالعه حاضر ...  بیشتر