بررسی مقایسه‌ای نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ و تهدیدهای کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

محمدرضا شکاری؛ پگاه کریمیان

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، ، صفحه 467-482

https://doi.org/10.22122/him.v12i4.2310

چکیده
  مقدمه: برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی از مهم‌ترین ارکان سیستم‌های مدیریتی است. مدل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌ها:SWOT) Strength, Weakness, Opportunity, Treat) به بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های موجود در یک سازمان می‌پردازد. هدف این مطالعه مقایسه و تحلیل وضعیت درونی و بیرونی کتابخانه‌های دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان با استفاده از این مدل بوده ...  بیشتر