توان انگیزشی مشاغل در کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان

سکینه سقائیان‌‌نژاد اصفهانی؛ سوسن بهرامی؛ صدیقه ترکی

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، ، صفحه 706-711

چکیده
  مقدمه: منابع انسانی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت و شکست یک سازمان است و انگیزه خدمت، به عنوان عامل تأثیرگذاری بر کیفیت و کمیت فعالیت سازمان شناخته شده است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین توان بالقوه انگیزش (Motivational potential score یا MPS) در کارکنان مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان در سال‌های 91-1390 بود.روش بررسی: پژوهش کاربردی ...  بیشتر