وضعیت جذب اعتبارات پژوهشی و نقش آن در بهبود اثرگذاری پژوهشی در پرتولیدترین کشورهای اسلامی خاورمیانه

هاجر ستوده؛ محمد حسن امیدی

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، ، صفحه 755-761

چکیده
  مقدمه: در سال‌های اخیر، شمار مقالات تأمین اعتبار شده در ایران افزایش یافته و برتری استنادی آن‌ها نسبت به مقالات تأمین اعتبار نشده، تأیید شده است. اما این بهبود و برتری استنادی، تنها در مقایسه با دیگر کشورها معنی می‌یابد. از این رو، به منظور تعیین جایگاه ایران در میان دیگر کشورهای همتا، پژوهش حاضر وضعیت جذب اعتبارات پژوهشی ایران را ...  بیشتر