چرخ آینده : ناشناخته؛ اما پرکاربرد و راهگشا در ارتقای سلامت جامعه

سعید امینی؛ رضا دهنویه

دوره 12، شماره 3 ، شهریور 1394، ، صفحه 273-275

چکیده
  مقدمه: متولیان بهداشت و درمان کشور به طور روزمره با تهدیدهای سلامتی متعددی در سطوح مختلف محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مواجهه هستند. بیماری های نوپدید و باز پدید، تغییر سبک زندگی، تغییرات آب و هوایی و سایر مسائل، سلامتی انسانها را تهدید می کنند. برای برخورد مناسب با این تهدیدها لازم است از طریق بررسی روند پیدایش، شکل گیری ...  بیشتر