اولویت‌بندی عوامل استراتژیک مدیریت سلامت با رویکرد پیوندی: مورد مطالعه بیمارستان‌های دولتی شهر رشت

ناصر حمیدی؛ حامد غیب‌دوست

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 34-41

چکیده
  مقدمه: دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، حق همه افراد جامعه می‌باشد و دولت‌ها باید این خدمت را در اختیار مردم قرار دهند. هدف از انجام این مطالعه، اولویت‌بندی عوامل مؤثر استراتژیک مدیریت سلامت با استفاده از رویکرد پیوندی در بیمارستان‌های دولتی بود. روش بررسی: این تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد و از لحاظ هدف، کاربردی بود. شش بیمارستان ...  بیشتر