بررسی سهم نسبی مدیریت کوانتومی بر مؤلفه‌های اشتیاق شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

حمیدرضا میرصفیان

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 42-47

چکیده
  مقدمه: مدیریت کوانتومی، یکی از شیوه‌های نوین مدیریتی در سازمان‌ها می‌باشد که مورد توجه بسیاری از صاحب‌نظران علم مدیریت قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم نسبی مدیریت کوانتومی بر اشتیاق شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور انجام شد. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی- همبستگی ...  بیشتر