شناسایی گلوگاه‌ها و موارد بروز کسورات درامدهای اختصاصی مراکز بهداشتی- درمانی در استان آذربایجان شرقی

جعفر صادق تبریزی؛ سعیده علیدوست؛ حسین مشهدی عبدالهی؛ مصطفی فرشی خرسند

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 126-131

چکیده
  مقدمه: یکی از رویکردهای مؤثر در ارتقای سلامت عمومی، مراقبت‌های بهداشتی اولیه می‌باشد و ارایه مراقبت‌های مطلوب مستلزم تأمین منابع مختلف از جمله منابع مالی است که کسورات درامدهای اختصاصی مراکز بهداشتی- درمانی یکی از مسایل قابل توجه در این حوزه به شمار می‌رود. از این‌رو، مطالعه حاضر با هدف شناسایی موارد بروز کسورات درامدهای اختصاصی ...  بیشتر