فرآیند ترخیص بیمارستانی و بهبود آن

یاسمن کتابی؛ سعیده کتابی

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، ، صفحه 762-769

چکیده
  مقدمه: هر چه مراحل ترخیص زودتر انجام گیرد و بیمار زودتر تخت خود را خالی کند،‌ مدت اقامت وی و زمان انتظار جهت بستری شدن بیماران دیگر کمتر می‌شود. به این ترتیب، نحوه استفاده از امکانات درمانی نیز تا حدی بهبود می‌یابد. فرآیند ترخیص، از زمانی که اجازه ترخیص صادر می‌شود تا زمانی که بیمار بیمارستان را ترک می‌کند، یکی از گلوگاه‌ها در فرآیند ...  بیشتر