ارزیابی مرورهای سیستماتیک و متاآنالیز پژوهشگران ایرانی نمایه شده در پایگاه Scopus

مریم کازرانی؛ عاطفه داودیان؛ فرید زایری؛ حمید سوری

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، ، صفحه 734-740

چکیده
  مقدمه: در سال‌های اخیر، شمار مرورهای سیستماتیک و متاآنالیز منتشر شده در ایران، به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. نگارش این مقالات بر اساس دستورالعمل‌های پذیرفته شده بین‌المللی، یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر کیفیت ساختاری آن‌ها می‌باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی چکیده مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز پژوهشگران ایران، ...  بیشتر