شناسایی و ارزیابی موانع توسعه گردشگری سلامت در استان یزد

فاطمه عزیزی؛ شمس السادات زاهدی

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، ، صفحه 799-806

چکیده
  مقدمه: امروزه، گردشگری سلامت پدیده‌ای مهم و رو به رشد در جهان محسوب می‌شود. ایران از گذشته یکی از مراکز فعال گردشگری سلامت در منطقه خاورمیانه بوده است. به دلیل جایگاه مهم صنعت گردشگری پزشکی در اقتصاد جهانی و همچنین قابلیت‌های استان یزد در این صنعت، هدف این پژوهش شناسایی و بررسی موانع توسعه گردشگری سلامت در این استان بود. روش بررسی: ...  بیشتر