مقایسه رشد هزینه‌های دارویی با رشد سرانه دارویی بیمه ‌شدگان سرپایی اداره کل بیمه ‏سلامت ایران در شهر اصفهان

حسینعلی قاسمی؛ مهدیه رئیس زاده

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 132-137

چکیده
  مقدمه: جایگاه دارو و هزینه‌های آن در نظام مراقبت‌های سلامت کشور بسیار مهم است. مطالعه حاضر با هدف تعیین رشد هزینه‌های دارویی در مقایسه با رشد سرانه دارویی بیماران سرپایی در بیمه سلامت ایرانیان انجام شد. روش بررسی: مطالعه به صورت کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی بود. ابزار مورد استفاده، فرم جمع‌آوری اطلاعات در برگیرنده متغیرهای هزینه ...  بیشتر