طراحی مدل گرایش به گردشگری پزشکی در استان گیلان

زهرا میربلوک؛ سید حمید خداداد حسینی؛ مهرعلی همتی‌نژاد؛ اسماعیل نورصالحی

دوره 13، شماره 3 ، شهریور 1395، ، صفحه 209-215

چکیده
  مقدمه: اگرچه در حال حاضر گردشگری پزشکی سهم کوچکی از بازار خدمات، خدمات درمانی و یا حتی خدمات گردشگری را به خود اختصاص داده است، اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت و یا ناچیز شمرد. تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل گرایش به گردشگری پزشکی و تعیین عوامل مرتبط با جذب گردشگری پزشکی در استان گیلان انجام شد. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی بود که ...  بیشتر