نقش انسجام سازمانی در تبیین رابطه بین تعدی نظارتی و بروز رفتار نوآورانه در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رحمت‌اله مرزوقی؛ الهام حیدری

دوره 13، شماره 4 ، آبان 1395، ، صفحه 286-291

چکیده
  مقدمه: ارایه نوآوری، به تمایل افراد و بروز رفتار نوآورانه بستگی دارد که می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی صورت گیرد. بر این اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین نقش انسجام سازمانی در تبیین رابطه بین تعدی نظارتی و بروز رفتار نوآوری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.روش بررسی: روش این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از دسته مطالعات ...  بیشتر