ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های دانشکده علوم پزشکی آبادان بر اساس مدل جایزه ملی تعالی سازمانی ایران: ‏سال 1393‏

عبداله خوان‌زاده؛ محمد اسماعیل مطلق؛ عبدالرضا میرشکاک؛ ندا اکبری نساجی؛ مریم نیاکان؛ سید داود نصراله‌پور شیروانی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 138-144

چکیده
  مقدمه: جایزه ملی تعالی سازمانی ایران یکی از جوایز کیفیت است که به عنوان یک ابزار مدیریتی برای اندازه‌گیری عملکرد سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های دانشکده علوم پزشکی آبادان بر اساس مدل جایزه ملی تعالی سازمانی ایران انجام گرفت.  روش بررسی: این مطالعه کاربردی، از نوع توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر