مدیریت استعداد و عوامل مرتبط در کارکنان معاونت بهداشتی استان گیلان

معصومه حسن بگلو؛ سید محمد نوع‌پسند؛ محسن اکبری

دوره 13، شماره 3 ، شهریور 1395، ، صفحه 224-228

چکیده
  مقدمه: توجه به مدیریت استعداد در سازمان و تعیین عوامل مرتبط با آن، می‌تواند سازمان را در عملیاتی شدن مدیریت استعداد در سازمان یاری رساند. هدف از انجام مطالعه حاضر، سنجش مدیریت استعداد در معاونت بهداشتی استان گیلان و تعیین ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع کاربردی بود که به روش توصیفی- تحلیلی بر روی 362 ...  بیشتر