بررسی و مدل‌سازی تأثیر سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر ابعاد ساختار سازمانی در‎ ‎شعب تأمین ‏اجتماعی استان قم

حسین آذری؛ مظاهر یوسفی امیری

دوره 13، شماره 3 ، شهریور 1395، ، صفحه 170-176

چکیده
  مقدمه: ساختار هر سازمان تعیین کننده میزان توانایی آن در پاسخگویی به چالش‌های محیطی است. عوامل متعددی بر ساختار سازمانی و بهبود عملکرد آن تأثیر می‌گذارد که یکی از این عوامل، سیستم‌های اطلاعات مدیریت می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف تأثیر سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر ابعاد ساختار سازمانی در شعب تأمین اجتماعی استان قم انجام شد. روش بررسی: ...  بیشتر