ارزیابی کیفیت سیستم‎های خدمات سلامت همراه

محمد نقی‎زاده؛ مه‎سیما کاظمی موحد؛ سمانه صباغیان؛ سهراب آقازاده

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 84-89

چکیده
  مقدمه: با وجود اهمیت فراوان ارزیابی جامع سیستم‎های سلامت ‎همراه به عنوان بخشی از خدمات نوین حوزه سلامت، بیشتر تحقیقات صورت گرفته بر ابعاد فنی ارزیابی این سیستم‎ها تمرکز داشته‎ و سایر ابعاد را نادیده گرفته‌اند. هدف از انجام مطالعه حاضر، شناسایی و اولویت‎بندی ابعاد و شاخص‎های ارزیابی کیفیت خدمات سلامت ‎همراه با در نظر ...  بیشتر