الگویابی رابطه میان کاربرد مؤلفه‌های مدیریت شش‌ سیگمای ‌ناب با مشتری‌ محوری در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران

سیده زهرا موسوی؛ صدیقه محمد اسماعیل

دوره 13، شماره 4 ، آبان 1395، ، صفحه 280-285

چکیده
  مقدمه: مدیریت‌ شش ‌‌سیگمای ‌ناب حاصل دو رویکرد مدیریت شش سیگما و تولید ‌ناب است که هر‌ کدام به دنبال ‌بهبود‌ فرایندها و برآورده‌سازی نیازهای کاربران سازمان با تمرکز بر استفاده از دانش کارکنان می‌باشند. هدف این پژوهش، الگویابی رابطه کاربرد مؤلفه‌های مدیریت‌ شش‌ سیگمای ‌ناب با مشتری‌ محوری در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران ...  بیشتر