تحلیل موضوعی مقالات مرتبط با حوزه درمان افسردگی با روش خوشه‌بندی سلسله مراتبی

سید حسین حسینی‌نسب؛ فاطمه مکی‌زاده؛ ابراهیم زال‌‌زاده؛ افسانه حاضری

دوره 13، شماره 5 ، دی 1395، ، صفحه 347-353

چکیده
  مقدمه: با توجه به شیوع بالای افسردگی و بار قابل توجهی که این بیماری به فرد، نظام سلامت و جامعه تحمیل می‌کند، انجام مطالعات گسترده برای اتخاذ روش‌های مناسب پیشگیری و درمان و مدیریت این بیماری، ضروری به نظر می‌رسد. به منظور کمک به انجام پژوهش‌های مفید و مورد نیاز در این حوزه، مطالعه حاضر با هدف تعیین ساختار موضوعی مقالات مرتبط با درمان ...  بیشتر