بررسی بهای تمام شده انتشار یک مقاله در مجلات منتخب دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از تکنیک هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

رضیه یزدان‌نیا؛ ابراهیم زارع خورمیزی؛ محمد رنجبر

دوره 16، شماره 6 ، اسفند 1398، ، صفحه 277-284

https://doi.org/10.22122/him.v16i6.3956

چکیده
  مقدمه: از آن‌جایی که مجلات علمی- پژوهشی جزء خدمات هزینه‌بر و وابسته به دولت محسوب می‌شوند، هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین بهای تمام شده انتشار یک مقاله در مجلات منتخب دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از تکنیک هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت بود.روش بررسی: در این تحقیق توصیفی، جهت محاسبه بهای تمام شده انتشار یک مقاله در سه مجله علمی- ...  بیشتر