سنجش میزان همخوانی کلید واژه‏های مقالات مجله علوم پیراپزشکی با MeSH

فاطمه مسعودی؛ سید جواد قاضی میرسعید

دوره 13، شماره 5 ، دی 1395، ، صفحه 360-366

چکیده
  مقدمه: با توجه به اهمیت بهره‌گیری از ابزارهای نمایه‌سازی همچون اصطلاحنامه‌ها و سرعنوان‌های موضوعی پزشکی در ذخیره و بازیابی اطلاعات پزشکی، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان همخوانی کلید واژه‌های مقالات مجله انگلیسی زبان علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Journal of Paramedical Sciences) با سرعنوان‌های موضوعی پزشکی MeSH (Medical Subject Headings) ...  بیشتر