ارایه الگویی برای سنجش ارزش نام تجاری در خدمات سلامت شهر اصفهان

آذرنوش انصاری؛ فرزانه محمدی

دوره 13، شماره 4 ، آبان 1395، ، صفحه 297-303

چکیده
  مقدمه: ارزش ویژه برند، عامل مهمی در بازاریابی خدمات سلامت در بیمارستان‌ها است. در پژوهش حاضر،‏ الگویی برای سنجش ارزش برند در بیمارستان‌های شهر اصفهان ارایه شد.روش بررسی: این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بود که پایایی آن با Cronbach’s alpha 91/0 و روایی محتوایی آن با تحلیل عاملی تأیید شد. پژوهش ...  بیشتر