ارزیابی امنیت سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی

زهرا میدانی؛ محمد امین عصاری؛ سید غلامعباس موسوی؛ علی عطایی اندزق

دوره 14، شماره 5 ، دی 1396، ، صفحه 187-193

چکیده
  مقدمه: امنیت سیستم شامل مجموعه‌ای از حفاظت‌های امنیتی مرتبط با نرم‌افزار، سخت‌افزار، کارکنان و سیاست‌های سازمانی می‌باشد که از سیستم‌های اطلاعاتی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی محافظت می‌کند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی امنیت سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی HIS (Hospital Information Systems) در سه حوزه امنیت مدیریتی، فیزیکی و فنی انجام شد.روش ...  بیشتر