شناسایی عوامل مؤثر بر لغو اعمال جراحی و اجرای راهکارهای مدیریتی بهبود در یک بیمارستان منتخب: مطالعه موردی

زهرا هاشمی دهقی؛ حامد کریمی شیرازی؛ معصومه نیک‌بخت

دوره 16، شماره 4 ، آبان 1398، ، صفحه 176-183

https://doi.org/10.22122/him.v16i4.3937

چکیده
  مقدمه: لغو اعمال جراحی، از جمله مهم‌ترین علل عدم کارایی و اتلاف منابع بیمارستانی به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر لغو اعمال جراحی و ارایه راهکارهای مؤثر در کاهش آن با روش مدیریتی بهبود انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود. عوامل تأثیرگذار در جلوگیری از لغو اعمال جراحی در بیمارستان فارابی تهران به ...  بیشتر