ارزیابی عملکرد تیم‌های سلامت خانواده صنعت نفت اصفهان: رویکردی تلفیقی از تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص بهره‌وری Malmquist

میثم عظیمیان؛ پیمان اخوان

دوره 15، شماره 4 ، آبان 1397، ، صفحه 155-161

https://doi.org/10.22122/him.v15i4.3530

چکیده
  مقدمه: سنجش کارایی و بهره‌وری، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مدیران در مراکز بهداشتی و درمانی می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف توسعه رویکردی تلفیقی از تحلیل پوششی داده‌ها DEA (Data Envelopment Analysis) و شاخص Malmquist جهت ارزیابی عملکرد تیم‌های سلامت خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان انجام شد.روش بررسی: این تحقیق از نوع همبستگی بود و در آن با ...  بیشتر