پیشنهاد روش درمان ناباروری با استفاده از رده‌بندی ترکیبی و تحلیل داده‌های پرت

رعنا مهدوی؛ ثمین فاتحی راویز؛ حسین رحمانی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 10-17

https://doi.org/10.22122/him.v16i1.3765

چکیده
  مقدمه: با توجه به آمار، امروزه شیوع ناباروری در ایران رو به افزایش است. از طرف دیگر، داده‌کاوی توانسته است با استفاده از داده‌های پزشکی، الگوهای مؤثری را استخراج نماید. پژوهش حاضر با هدف استفاده از داده‌کاوی جهت طراحی سیستمی به‌ منظور پیشنهاد روش درمان ناباروری انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود که روی اطلاعات ...  بیشتر