تدوین راهبردهای پیاده‌سازی پرونده الکترونیک سلامت با استفاده از تحلیل SWOT

لیلا شاهمرادی؛ علیرضا دررودی؛ فائزه شمسی؛ آزاده نوروزی‌نژاد دستنائی؛ فرشید نصراله بیگی

دوره 14، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 9-15

چکیده
  مقدمه: بروز تغییرات در سیستم‌های مراقبت بهداشتی، جامعه و افزایش قدرت تکنولوژی، فشار روز‌افزونی را جهت ایجاد و توسعه سیستم‌های پرونده الکترونیک به سیاست‌گذاران، ارایه دهندگان و سیستم مراقبت‌های بهداشتی تحمیل می‌کند. بنابراین، پژوهش حاضر به تحلیل Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) پرونده الکترونیک سلامت از دیدگاه مدیران بیمارستان‌های ...  بیشتر