عوامل مرتبط با پیش‌بینی پذیرش سیستم‌های یکپارچه سلامت الکترونیک توسط پزشکان استان‌های فارس و بوشهر

علیرضا دهقان؛ مرضیه صادق‌زاده؛ بهاره بازیار؛ امیر فروغی

دوره 13، شماره 6 ، بهمن 1395، ، صفحه 405-411

چکیده
  مقدمه: ساختار بهداشت و درمان در کشورهای در حال توسعه، ضرورت گسترش سیستم‌های یکپارچه فن‌آوری اطلاعات در حوزه پزشکی را ایجاب می‌نماید، اما پذیرش پزشکان جهت استقرار سیستم‌های سلامت الکترونیک، مانع اصلی مهمی در چنین کشورهایی به شمار می‌رود. از این‌رو، مطالعه حاضر با هدف تعیین مدل توسعه یافته‌ عوامل مرتبط با پذیرش سیستم‌های یکپارچه ...  بیشتر