شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب یک مقصد گردشگری پزشکی

سید محمدباقر جعفری؛ غلامرضا جندقی؛ سحر رفیعی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 83-89

https://doi.org/10.22122/him.v15i2.3020

چکیده
  مقدمه: با وجود مزایای فراوان ایران در حوزه گردشگری پزشکی، هنوز تعداد گردشگران ورودی به کشور در این زمینه بسیار ناچیز است. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب یک مقصد گردشگری پزشکی بود.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن شامل خبرگان آشنا به موضوع گردشگری پزشکی بود که تعداد ...  بیشتر