سامانه هوشمند توصیه رژیم غذایی مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی و منطق فازی

راضیه شعبانی؛ سید امیرحسن منجمی؛ سید مرتضی صفوی؛ مهران رضایی

دوره 14، شماره 6 ، اسفند 1396، ، صفحه 230-235

https://doi.org/10.22122/him.v14i6.3050

چکیده
  مقدمه: تحقیق حاضر با هدف ارایه یک سیستم هوشمند توصیه تغذیه و رژیم غذایی برای کمک به ارزیابی شرایط تغذیه و دانستن نیازمندی‌های غذایی انجام‌ شد. این برنامه به افراد برنامه غذایی مناسبی را با توجه به وضعیت جسمانی مانند سن، قد، وزن و... پیشنهاد می‌نماید.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود که بر اساس متغیرهای ورودی با استفاده از دو روش ...  بیشتر