ارایه طراحی شی‌گرای هم‌کنش‌پذیر مدیریت داده‌ای زنان و زایمان منطبق بر پرونده الکترونیک سلامت ایران

پیمان رضایی هاچه‌سو؛ طاها صمد سلطانی؛ نازیلا مفتیان

دوره 13، 7 (ویژه نامه همایش ملی فن‌آوری اطلاعات سلامت) ، اسفند 1395، ، صفحه 472-479

چکیده
  مقدمه: به منظور طراحی و اجرای هرچه بهتر پرونده الکترونیک سلامت EHR (Electronic Health Record) در ایران، ادغام سیستم‌های اطلاعات سلامت بر اساس یک زبان مشترک جهت تفسیر و تبادل اطلاعات با سیستم پرونده الکترونیک، ضروری می‌باشد. پژوهش حاضر به ارایه طراحی شی‌گرای مدیریت داده‌ای زنان و زایمان بر اساس زبان مدل‌سازی یکپارچه UML (Unified Modeling Language) پرداخت. ...  بیشتر