تأثیر محتوای کمک آموزشی همراه تولید شده بر یادگیری دانشجویان رشته فن‌آوری اطلاعات سلامت در درس اصطلاحات پزشکی

شهلا دمنابی؛ رضا فردوسی؛ افسون اسدزاده؛ مهسا میرزایی سعیدآباد

دوره 13، 7 (ویژه نامه همایش ملی فن‌آوری اطلاعات سلامت) ، اسفند 1395، ، صفحه 459-464

چکیده
  مقدمه: اصطلاحات پزشکی جزء دروس اختصاصی رشته فن‌آوری اطلاعات سلامت به شمار می‌رود که نیازمند به خاطرسپاری تعداد زیادی از واژگان است و استفاده از وسایل کمک آموزشی می‌تواند باعث بهبود یادگیری این درس شود. نرم‌افزارهای آموزشی همراه، به عنوان ابزار کمک آموزشی نوین، در عصر کنونی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر ...  بیشتر

ارایه چارچوب نظام بازپرداخت مقیاس ارزش نسبی مبتنی بر منابع در سیستم بهداشت و درمان ایران

پیمان رضایی؛ مهسا میرزایی؛ افسون اسدزاده

دوره 13، 7 (ویژه نامه همایش ملی فن‌آوری اطلاعات سلامت) ، اسفند 1395، ، صفحه 485-490

چکیده
  مقیاس ارزش نسبی مبتنی بر منابع RBRVS (Resource-Based Relative Value Scale)، به عنوان سیستمی برای بازپرداخت خدمات پزشکی ارایه شده در سیستم بهداشت و درمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی ویژگی‌های RBRVS در راستای ارایه چارچوب سیستمی برای تخمین بازپرداخت به خدمات پزشکی بر مبنای منابع مصرف شده بود. مطالعه حاضر به شیوه مروری روایتی، ...  بیشتر