تأثیر محتوای کمک آموزشی همراه تولید شده بر یادگیری دانشجویان رشته فن‌آوری اطلاعات سلامت در درس اصطلاحات پزشکی

شهلا دمنابی؛ رضا فردوسی؛ افسون اسدزاده؛ مهسا میرزایی سعیدآباد

دوره 13، 7 (ویژه نامه همایش ملی فن‌آوری اطلاعات سلامت) ، اسفند 1395، ، صفحه 459-464

چکیده
  مقدمه: اصطلاحات پزشکی جزء دروس اختصاصی رشته فن‌آوری اطلاعات سلامت به شمار می‌رود که نیازمند به خاطرسپاری تعداد زیادی از واژگان است و استفاده از وسایل کمک آموزشی می‌تواند باعث بهبود یادگیری این درس شود. نرم‌افزارهای آموزشی همراه، به عنوان ابزار کمک آموزشی نوین، در عصر کنونی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر ...  بیشتر