مقایسه کارایی مدل‌های پیش‌بینی عود مجدد سرطان پستان مبتنی بر تکنیک‌های داده‌کاوی

الهام میرزاکاظمی؛ محمد غمگسار ناصری

دوره 14، شماره 4 ، آبان 1396، ، صفحه 144-149

چکیده
  مقدمه: پس از به کارگیری روش‌های درمان سرطان پستان، احتمال عود مجدد بیماری وجود دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، به کارگیری تکنیک‌های داده‌کاوی به منظور ارایه مدل‌های پیش‌بینی عود مجدد سرطان پستان بود.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، از 18 ویژگی مربوط به 809 بیمار مبتلا به سرطان پستان استفاده شد. برای ایجاد مدل پیش‌بینی عود مجدد سرطان ...  بیشتر