برآورد مدت اقامت بیماران ایسکمی قلبی و کشف عوامل مؤثر بر آن با استفاده از داده‌کاوی

مجید ضرابیان؛ مسعود عابسی

دوره 14، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 16-25

چکیده
  مقدمه: بیماری‌های ایسکمیک قلبی IHD (Ischemic Heart Diseases) از موضوعات هزینه‌بر و قابل ‌بحث در حیطه بهداشت و درمان کشور می‌باشد. علاوه بر این، بیمارستان‌ها به‌ شدت دارای محدودیت منابع برای مراقبت از بیماران هستند. از این‌رو، تعیین مدت اقامت LOS (Length of stay) بیماران از لحاظ مدیریت هزینه بیمارستان، بسیار مهم است. در تحقیق حاضر مدل‌هایی جهت برآورد ...  بیشتر