چالش‌های دگرسنجی در ارزیابی پژوهش به روش تحلیل مضمون

هاجر ستوده؛ معصومه روایی؛ مهدیه میرزابیگی؛ زهرا مزارعی

دوره 14، شماره 3 ، شهریور 1396، ، صفحه 124-129

چکیده
  مقدمه: حوزه دگرسنجی با وجود مزایای بسیار برای ارزیابی پژوهش، به دلیل نوپایی و تأثیر از محیط پویای وب، با چالش‌هایی روبه‌رو است. مطالعه حاضر با هدف تعیین نقاط ضعف دگرسنجه‌ها و چالش‌های به کارگیری آن‌ها در ارزیابی پژوهش و نمایان ساختن ابعادی از این شاخص‌ها که خود نیازمند ارزیابی است، انجام شد.روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی بنیادین ...  بیشتر