ارایه چارچوب نظام بازپرداخت مقیاس ارزش نسبی مبتنی بر منابع در سیستم بهداشت و درمان ایران

پیمان رضایی؛ مهسا میرزایی؛ افسون اسدزاده

دوره 13، 7 (ویژه نامه همایش ملی فن‌آوری اطلاعات سلامت) ، اسفند 1395، ، صفحه 485-490

چکیده
  مقیاس ارزش نسبی مبتنی بر منابع RBRVS (Resource-Based Relative Value Scale)، به عنوان سیستمی برای بازپرداخت خدمات پزشکی ارایه شده در سیستم بهداشت و درمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی ویژگی‌های RBRVS در راستای ارایه چارچوب سیستمی برای تخمین بازپرداخت به خدمات پزشکی بر مبنای منابع مصرف شده بود. مطالعه حاضر به شیوه مروری روایتی، ...  بیشتر