مقایسه شاخص‌های عملکردی بخش اورژانس قبل و بعد از استقرار متخصصان مقیم در اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سید عبدالحسین موسوی ریگی؛ مژده دراهکی؛ سعید ابراهیمی

دوره 14، شماره 5 ، دی 1396، ، صفحه 205-210

چکیده
  مقدمه: با توجه به اهمیت بخش اورژانس به عنوان قلب سیستم‌های بهداشتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تخصیص بند 3 دستورالعمل برنامه تحول نظام سلامت به حضور متخصصان مقیم در بیمارستان‌های دولتی، تلاش می‌کند که مردم خدمات به هنگامی را دریافت نمایند. هدف از انجام مطالعه حاضر، مقایسه شاخص‌های عملکردی بخش اورژانس قبل و بعد از استقرار ...  بیشتر