میزان رضایتمندی شغلی پرستاران از طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان پاستور بم در سال 1394

راحیل قربانی‌نیا؛ علی خضری؛ سپیده کمالی؛ نجمه قربانی

دوره 14، شماره 3 ، شهریور 1396، ، صفحه 138-141

چکیده
  مقدمه: میزان رضایت شغلی پرستاران، نشان دهنده نگرش مثبت یا منفی آنان نسبت به حرفه خودشان است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد و می‌تواند به طور مستقیم بر کیفیت خدمات پرستاری تأثیرگذار باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین میزان رضایتمندی شغلی پرستاران از طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان پاستور بم در سال 1394 بود.روش بررسی: این پژوهش ...  بیشتر