رضایتمندی کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی: مدل‌سازی معادلات ساختاری

لیلا راننده کلانکش؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ زهرا نصیری

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 51-57

چکیده
  مقدمه: مهم‌ترین معیار در زمینه ارزیابی اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی، رضایتمندی کاربران است. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با رضایتمندی کاربران سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی به صورت مدل ساختاری انجام پذیرفت.روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود و جامعه‌ آماری آن را کاربران سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی بیمارستان‌های ...  بیشتر