به‌ کارگیری تئوری محدودیت‌ها جهت بهبود سیستم نوبت‌دهی مراکز درمانی بیماری‌های خاص

حسن زلقی؛ مهدی خزایی

دوره 14، شماره 4 ، آبان 1396، ، صفحه 155-160

https://doi.org/10.22122/him.v14i4.3275

چکیده
  مقدمه: تئوری محدودیت‌ها، نوعی تکنیک مدیریتی جهت افزایش کارایی یک سیستم می‌باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، استفاده از الگوی مطرح شده در این تئوری جهت بهبود سیستم نوبت‌دهی مراکز درمانی بود تا از این طریق، کارایی سیستم در استفاده از ظرفیت موجود افزایش یابد و میانگین زمان‌ انتظار بیماران طی مراجعه برای دریافت درمان کاهش پیدا کند.روش ...  بیشتر