رتبه‌بندی مناطق مختلف ایران از نظر میزان برون‌سپاری خدمات درمانی و فعالیت درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در سال 1395 با استفاده از تصمیم‌گیری چند شاخصه

عباس جهانگیری

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 34-39

https://doi.org/10.22122/him.v15i1.3462

چکیده
  مقدمه: درمان غیر مستقیم، یکی از روش‌های ارایه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد که از طریق خرید خدمات از مراکز دولتی و خصوصی صورت می‌گیرد و در واقع، بخشی از خدمات درمانی برون‌سپاری محسوب می‌شود. هدف از انجام تحقیق حاضر، رتبه‌بندی مناطق مختلف ایران از نظر میزان برون‌سپاری خدمات درمانی و فعالیت درمان غیر ...  بیشتر