دیدگاه دستیاران گروه اطفال در مورد نقش حضور متخصصان مقیم: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

امینه محبی امین؛ مهدی ربیعی؛ علی خاکشور

دوره 14، شماره 6 ، اسفند 1396، ، صفحه 267-271

https://doi.org/10.22122/him.v14i6.3344

چکیده
  مقدمه: یکی از راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات سلامت و افزایش رضایتمندی مردم در برنامه تحول نظام سلامت، طرح حضور پزشکان متخصص مقیم است. مطالعه حاضر با هدف شناخت دیدگاه دستیاران گروه اطفال در مورد نقش حضور متخصصان مقیم انجام شد.روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود که بر روی 35 نفر از دستیاران اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام ...  بیشتر