بازنگری دوره آموزشی در راستای تأمین نیازهای بخش سلامت: مقطع کارشناسی ‌ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی ‌و درمانی

حسن ابوالقاسم ‌گرجی؛ علی خمسه؛ نیوشا شهیدی صادقی؛ پروین ابراهیمی

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 26-33

https://doi.org/10.22122/him.v15i1.3356

چکیده
  مقدمه: تربیت نیروی ‌انسانی متخصص و توانمند به ‌منظور پاسخگویی به نیاز‌های جامعه، از جمله مهم‌ترین چالش‌های آموزش‌ عالی به شمار می‌رود. هدف از انجام تحقیق حاضر، بازنگری دوره آموزشی مقطع کارشناسی ‌ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی‌ و درمانی بود.روش بررسی: این پژوهش به ‌روش کمی- کیفی انجام گردید. مرحله اول مطالعه به ‌صورت تطبیقی و ...  بیشتر