رفتار اطلاعاتی بیماران مبتلا به سرطان در زمینه مراقبت‌های تسکینی در شهر تهران

سید جواد قاضی میرسعید؛ فرزانه مقیم‌خان

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1397، ، صفحه 120-125

https://doi.org/10.22122/him.v15i3.3453

چکیده
  مقدمه: هسته ارایه خدمات مراقبت بهداشتی، فراهم‌آوری اطلاعات برای بیماران می‌باشد. اثرات منفی بیماری سرطان بر کیفیت زندگی مبتلایان، آنان را نیازمند به دریافت مراقبت جامعی به نام مراقبت تسکینی کرده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رفتار اطلاعاتی بیماران مبتلا به سرطان در زمینه مراقبت‌های تسکینی در شهر تهران انجام شد.روش بررسی: این مطالعه ...  بیشتر